NORMES DE FUNCIONAMENT

1. INSTAL·LACIONS

El CEM Parc de la Ciutadella és un equipament esportiu de 4.347m², titularitat municipal i gestionat per UTE CLUB NATACIÓ.

L’horari ordinari del centre és de 7:00 a 23:00 de dilluns a divendres i de 8:00 a 20:00 dissabtes, diumenges i festius.

La instal·lació romandrà tancada els dies 25 i 26 de desembre i els dies 1 i 6 de gener.

1.1 ESPAIS ESPORTIUS I SERVEIS

 • Piscina coberta
 • Piscina descoberta
 • Solàrium
 • Sala de fitness
 • Sala gran d’activitats dirigides
 • Sala suau
 • Sala polivalent
 • Banyera d’hidromassatge
 • Sauna i bany de vapor
 • Farmaciola
 • Vestidors
 • Centre mèdic
 • Revisió mèdica bàsica (inclosa a la quota d’abonat)
 • Medicina esportiva
 • Servei fisioteràpia
 • Servei nutrició
 • Entrenador personal
 • Massatge tailandès
 • Cursets de natació (adults, nens i nadons)
 • Activitats aquàtiques dirigides
 • Activitats de fitness dirigides
 • Taquilles d’us puntual
 • Taquilles de lloguer

1.2 PROCEDIMENT D’ENTRADA I SORTIDA

Tenen accés a les instal·lacions del Centre Esportiu Municipal Parc de la Ciutadella:

 1. Els seus abonats
  • Han d’accedir al centre pel lector digital a qualsevol dels torniquets. A la sortida ha de fer la mateixa operació.
 2. Cursetistes no abonats que participen en activitats dirigides
  • Els infants menors de 15 anys han d’anar
  • Es permet l’entrada al centre 20 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida com a màxim 30 minuts després de la finalització d’aquesta.
  • S’ha d’utilitzar el vestidor i l’espai reservat a l’activitat contractada (no està permès utilitzar la resta d’espais).
 3. Persones que fan ús puntual del centre Entrades puntuals:
  • Es vènen sempre que l’aforament del centre ho
  • Al pagar la corresponent entrada, es rep el tiquet de pagament i el personal d’atenció a l’usuari prendrà les dades personals dels usuaris puntuals per raons de seguretat.
  • L’entrada dóna dret a l’ús lliure dels espais esportius i a l’assistència a les activitats dirigides incloses en la quota d’abonat, durant tot el dia.
   Lloguers:
  • S’ha d’abonar l’import corresponent a l’espai reservat abans d’entrar al centre.
  • Es permet l’entrada al centre 20 minuts abans de l’inici de l’activitat i la sortida com a màxim 30 minuts després de la finalització d’aquesta.
 4. Grups que realitzen una activitat organitzada
  • El responsable del grup ha d’entrar amb tot el grup a la vegada per la porta exterior i sempre ha de romandre amb els seus jugadors/alumnes.
  • El responsable del grup ha de signar un document i a canvi se li lliura la clau del vestidor. No es pot retornar la clau si hi queda algun membre de l’equip dins.
  • S’han d’utilitzar els vestidors de grups
  • Al finalitzar l’activitat, els vestidors s’han de deixar tancats amb clau, buits i en bon estat.

1.3 ACCÉS PER A COL·LECTIUS ESPECIALS

 1. Abonats i usuaris amb mobilitat reduïda
  • L’ús de l’elevador està limitat a persones amb mobilitat reduïda. El CEM Parc de la Ciutadella es reserva el dret de demanar el certificat mèdic corresponent quan ho consideri oportú.
 2. Abonats infantils menors de 15 anys
  • Només poden accedir a les instal·lacions en els casos següents:
   • Assistència a un curset o activitat dirigida sempre que vagin acompanyats d’un adult (tutor o tècnic del centre)
   • Quan vagin acompanyats d’un abonat familiar adult (major de 18 anys), que es farà responsable del menor. Sempre que es faci ús del centre, tots dos han de romandre, necessàriament, a les mateixes dependències i/o a la piscina.
   • A partir dels 8 anys han d’utilitzar el vestidor que els correspongui per sexe.

2. REGLAMENT

El CEM Parc de la Ciutadella, disposa d’un reglament d’ús i d’un règim disciplinari que és d’aplicació a tots els abonats i usuaris del centre esportiu, i als col·lectius externs usuaris del centre, així com a totes les persones que accedeixen al centre de forma esporàdica mitjançant el pagament de l’entrada o lloguer puntual.

La interpretació i aplicació o modificació d’aquest reglament és facultat de l’òrgan competent del seguiment del centre.

L’ús indegut de les instal·lacions i l’ incompliment del reglament poden ésser motiu d’expulsió temporal o definitiva. L’expulsió definitiva l’ha de decidir l’òrgan competent del seguiment del centre.

2.1 PROCESSOS ADMINISTRATIUS

 1. Pagament de quotes
  • L’alta al centre es formalitzarà a la recepció del CEM, prèvia aportació de la documentació necessària.
  • Els rebuts es cobraran en els primers 5 dies de cada mes mitjançant rebut bancari.
  • En cas d’aturada tècnica d’un espai o servei per tasques de manteniment i/o adequació, l’usuari no tindrà dret a cap compensació econòmica.
  • Les quotes es revisaran una vegada a l’any.
 2. Cobrament de quotes impagades
  • La devolució de 2 rebuts domiciliats consecutius ocasionarà la pèrdua de la condició d’abonat. Per tornar a recuperar-la cal pagar els imports pendents, les despeses de devolució i els drets d’inscripció vigents.
  • El gestor té la potestat de posar un recàrrec.
 3. Modificació i baixes
  • Les notificacions de baixa i les modificacions de les dades bancàries cal presentar-les abans del dia 25 del mes anterior. No es farà cap devolució si la baixa es comunica amb posterioritat.
  • La notificació caldrà fer-la personalment per escrit, per fax o per correu electrònic, de tal manera que la petició quedi enregistrada amb la signatura del sol·licitant, a qui s’enviarà una confirmació de la baixa. No s’acceptarà cap d’aquestes gestions per via telefònica.
  • El canvi de quota motivat per la modificació del tram d’edat, es farà de forma automàtica el mateix mes en què canvia l’edat de l’abonat.
 4. Baixes temporals
  • L’abonat pot sol·licitar la baixa temporal que comportarà el pagament d’una quota de manteniment.
  • El període per gaudir de la baixa temporal serà mínim d’1 mes i màxim de 6.
  • Només es reconeixerà una baixa temporal amb caràcter retroactiu prèvia aportació justificativa.
 5. Revisió mèdica
  • Es recomana la revisió mèdica esportiva abans d’iniciar una activitat física i especialment al col·lectiu de persones de més de 65 anys.
 6. Devolucions casals i activitats
  • Es retornarà el 50% de l’import si la baixa es comunica 15 dies abans de començar l’activitat i sempre que sigui per malaltia o lesió, previ justificant mèdic.
 7. Lloguer pavelló bàsquet no abonats
  • Els no abonats tenen dret a llogar el pavelló de bàsquet sempre que estiguin lliures en el moment d’accedir a les instal·lacions, previ pagament del lloguer de l’espai.
 8. Altres
  • Suggeriment i queixes: els usuaris disposen d’un imprès per fer arribar els suggeriments I les queixes que creguin oportuns a la direcció del centre, dipositant-lo a recepció. En rebrà resposta en el termini màxim de 15 dies.

3. NORMES GENERALS

3.1 DEFINICIÓ D’USUARI

S’entén per usuari/ària qualsevol persona física o jurídica que faci ús de la instal·lació esportiva, en qualsevol modalitat o disciplina, ja sigui de manera puntual o perllongada i sota qualsevol de les modalitats d’ús. També restaran obligades al compliment d’aquesta normativa aquelles persones que hi romanguin per participar o presenciar un esdeveniment que hi tingui lloc.
Abonat
Per adquirir la condició d’abonada, la persona interessada haurà de realitzar el pagament del preu públic corresponent i a portar les dades personals necessàries a l’administració del centre per poder tramitar l’alta.
Usuaris puntuals o temporals
Per adquirir aquesta condició, únicament ha d’abonar el preu de l’entrada o de l’abonament previst, i facilita el nom i el document oficial que l’acrediti.
Usuaris de cursos i/o activitats (cursetistes)
Per adquirir la condició de cursetista, caldrà fer la sol·licitud corresponent i la persona serà admesa en funció de les places previstes i per ordre d’inscripció. Quan aquesta no pugui ser atesa per manca de disponibilitat de places, s’integrarà en una llista d’espera per ordre de presentació, als efectes d’accedir al curs o a l’activitat en el moment que es produeixi una vacant o ampliació de places, si això és possible. Les persones que estiguin realitzant un curset i vulguin tramitar un canvi d’horari tindran prioritat a l’hora d’accedir a una vacant.
Clubs, entitats i associacions esportives
Són aquelles entitats jurídiques que figuren legalment inscrites en el Registre d’entitats esportives de la Generalitat i/o en el Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Barcelona.
Centres docents
Centres educatius de primària i secundària així com escoles especials.
Altres
Associacions culturals i/o socials la finalitat bàsica de les quals no sigui la pràctica físicoesportiva ni el foment de l’activitat física/esport, però que portin a terme activitats fisicoesportives per als seus associats i associades, així com els grups informals d’usuaris/àries que ho sol·licitin. El règim d’autorització de l’ús de les instal·lacions serà el previst per als usuaris/àries individuals, l’entitat gestora podrà demanar la relació de les persones que en faran ús com a integrants d’aquest grup.

3.2 DRETS DELS USUARIS

a) Accedir a la instal·lació i realitzar les activitats fisicoesportives en l’horari establert i amb la
finalitat per a la qual acrediti estar autoritzat.
b) Realitzar les activitats fisicoesportives per a les quals tinguin autorització.
c) Utilitzar els serveis d’accés general de les instal·lacions esportives.
d) Formular reclamacions, queixes i suggeriments en relació amb el servei, seguint el procediment
que hi hagi establert i rebre resposta de les queixes o reclamacions en el termini de 15 dies
hàbils a comptar des de la data de la seva presentació.
e) Sol·licitar informació sobre el funcionament o la gestió de les instal·lacions, així com sobre
programes i activitats esportives.
Exercir els drets d’accés, de rectificació i de cancel·lació, d’acord amb el que determina la Llei orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
g) Conèixer les característiques de les instal·lacions. Amb aquesta finalitat, el CEM Parc de la Ciutadella mantindrà actualitzats els canals propis d’informació relativa a les seves característiques principals.
h) Disposar d’un reglament d’ús en el taulell d’informació.

3.3 OBLIGACIONS DELS USUARIS DE COMPLIMENT GENERAL

a) Fer un bon ús de les instal·lacions esportives, respectar-les i cuidar-les així com el mobiliari i
qualsevol altre element que hi hagi instal·lat.
b) Mostrar al personal al servei de les instal·lacions, l’autorització per usar-les, en el moment
d’accedir-hi i en qualsevol moment en què els la demanin.
c) Col·laborar en el manteniment de la neteja de la instal·lació i, amb aquesta finalitat, fer ús de les
papereres i dels recipients higiènics que hi ha.
d) Respectar l’horari de funcionament.
e) Seguir les indicacions i instruccions que faci el personal de servei.
f) Es aconsellable comunicar al personal que hi presta servei les alteracions de funcionament, els desperfectes o les deficiències en el funcionament de la instal·lació.
g) Tractar amb respecte la resta d’usuaris i d’usuàries i el personal que hi treballa.
h) Respectar i tenir cura del mobiliari, el material esportiu, els jardins i l’arbrat.
i) Abonar puntualment les taxes i/o preus públics establerts per a cada servei o espai esportiu i per
a cada modalitat d’ús determinada.
j) Efectuar la pràctica esportiva amb el material i la vestimenta adient per a cada tipus d’instal·lació.
k) Abandonar la instal·lació quan hagin estat advertits/des de l’ incompliment de la normativa i es
neguin a rectificar la seva conducta. A aquest efecte, el personal de la instal·lació té la capacitat d’expulsar qualsevol persona o entitat que no compleixi la normativa vigent, general o específica, que figura recollida com a no permesa o com a obligatòria per a cada espai, d’acord amb la present normativa d’ús i amb la resta de normativa legal que sigui d’aplicació.
l) Aportar les dades necessàries per a adquirir la condició de persona usuària de les instal·lacions o la condició de persona inscrita a un curs o activitat.
m) Noespotgravarimatgesnisons.
n) No es pot fer entrenaments amb personal aliè.
o) No es pot fumar, ni menjar.
p) No es pot accedir amb envasos de vidre.
q) No es pot usar el mòbil en el decurs de les activitats dirigides.

3.4 DE COMPLIMENT ESPECÍFIC PER A USUARIS QUE PERTANYIN A UN COL·LECTIU

a) Designar, davant el CEM Parc de la Ciutadella, i per escrit, la persona que representa l’entitat als efectes d’elaborar el pla d’usos de cada temporada o període.
b) Subscriure i mantenir la vigència de les pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixin les activitats que s’han de realitzar i les persones participants, tant practicants com públic assistent, si s’escau.
c) Comunicar, amb la urgència necessària, qualsevol incidència derivada de les activitats que esprodueixi durant la seva permanència en la instal·lació.
d) Utilitzar la instal·lació per a la finalitat determinada en l’acord d’utilització i segons el calendari previst en el pla d’usos.
e) Respectar el nombre d’usuaris i d’usuàries d’acord amb la comunicació efectuada en el moment de l’autorització.
f) Sol·licitar autorització expressa del CEM Parc de la Ciutadella per modificar les condicions d’ús dels dos apartats anteriors.
g) Adoptar les mesures necessàries per no interferir en els horaris i en les activitats de la resta d’usuaris i d’usuàries de les instal·lacions.

3.5 CONDICIONS D’ACCÉS A LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

a) Per accedir a la instal·lació, l’usuari/ària s’haurà d’identificar de la forma que s’estableixi, i utilitzar adequadament els sistemes de control d’accés que existeixin a cada centre.
b) Els horaris d’obertura i tancament estaran exposats a la recepció.
c) Els/les usuaris/àries hauran d’ajustar-se als dies i hores d’obertura i tancament de les instal·lacions i als dies i períodes de tancament establerts anualment.
d) En cas d’arribar a l’aforament màxim, el CEM Parc de la Ciutadella es reserva el dret de tancar l’accés a la instal·lació, espais o a les diferents activitats.
e) Les entrades puntuals permeten l’accés durant tot el dia, per tant l’usuari/ària s’ha d’identificar cada vegada que accedeixi al centre.
f) En les activitats de grup que es vinguin a fer a les instal·lacions, el responsable de les persones participants haurà de signar un document amb les seves dades a la recepció per obtenir les claus dels espais que s’hagin d’utilitzar.
g) En els centres amb vasos de piscina, els menors de 15 anys han d’estar acompanyats d’un adult.
L’adult ha d’estar en el mateix espai que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 menors.

3.6 ALTRES CONDICIONS D’ACCÉS

a) La resta de persones que accedeixin a les instal·lacions hauran d’acreditar pels mitjans que es considerin suficients la seva raó d’entrada en els diferents espais.
b) Els usuaris i les usuàries no podran accedir a les instal·lacions amb vehicles, monopatins, patins,bicicletes o similars, ni amb cap estri o material que no estigui destinat a la pràctica esportiva per a la qual estan autoritzats, llevat d’aquelles persones que ho necessitin per raons de mobilitat reduïda en atenció al seu grau de discapacitat.
c) No es permet l’entrada d’animals, llevat dels gossos pigall.

4. UTILITZACIÓ GENERAL D’ESPAIS I DE MATERIAL ESPORTIU

4.1 ÚS DELS ESPAIS

a) No es podrà realitzar cap canvi en els serveis i/o espais que consten al pla d’usos, si no es disposa de l’autorització prèvia del CEM Parc de la Ciutadella.
b) Tant els usuaris i usuàries com les entitats alienes al CEM Parc de la Ciutadella que han llogat alguna instal·lació, hauran de respectar els horaris concedits i no podran utilitzar-la fora del temps autoritzat.
c) No es permet ocupar els espais on s’estan desenvolupant activitats o interferir-hi. Tampoc es permet ocupar espais lliures sense autorització prèvia dels responsables de les instal·lacions. No es permet l’ús lliure de les sales d’activitats i sales polivalents, si no es tracta d’activitats dirigides i/o supervisades per personal tècnic.
d) S’ha de respectar la normativa específica referent a cada espai i l’aforament màxim previst per a cada instal·lació.

4.2 ÚS DEL MATERIAL ESPORTIU

a) Respecte al material esportiu que no sigui de la instal·lació, per raons d’higiene i seguretat no es podrà fer servir, exceptuant aquell material supervisat pel responsable de l’espai.
b) Els usuaris/àries són responsables del material esportiu que utilitzen i l’hauran de retornar al seu lloc un con l’han utilitzat.
c) Cada entitat esportiva és responsable del material esportiu que utilitzi. Així mateix, les entitats hauran de respectar l’ordre dels magatzems del material esportiu i tenir-lo ordenat i guardat en l’espai assignat.
d) L’entrenador/a o la persona responsable de cada entitat haurà de dur el control del material utilitzat per a les activitats. També es farà responsable que, una vegada finalitzada l’activitat, la instal·lació, el material i els espais esportius utilitzats estiguin en condicions de tornar-se a utilitzar.
e) Tot desperfecte ocasionat a la instal·lació o al material a causa del mal ús serà responsabilitat de la persona que l’hagi causat i, subsidiàriament, de l’entitat a la que pertanyi, si aquesta persona està fent ús de la instal·lació com a integrant d’un grup. Les despeses de reparació aniran a càrrec del declarat responsable.

4.3 PAUTES DE COMPORTAMENT GENERAL

a) Les persones usuàries mantindran la neteja i l’ordre de tota la instal·lació, de l’equipament del material esportiu, així com un comportament respectuós envers el personal i la resta de gent que hi sigui present.
b) S’ha de vetllar perquè es respectin al màxim tots els elements de la instal·lació i les normes especifiques d’ús: fer bon ús de les papereres, deixar els vestidors en bones condicions per a les persones que vindran més tard, etc.
c) Cal respectar les normes i els consells del personal de la instal·lació esportiva.
d) En general, no es permet realitzar cap actuació que alteri l’ordre públic o la convivència normal i pacífica de les persones usuàries.
e) Per a la utilització de l’espai esportiu, les usuàries i els usuaris tenen la obligació de canviar-se les sabates del carrer i fer servir calçat exclusiu i adequat a l’activitat esportiva, així com de portar roba esportiva. No es podrà fer activitat física amb roba de carrer.
f) És obligatori utilitzar sempre els vestidors per canviar-se de roba. No es permet de fer-ho en cap altra dependència de la instal·lació.
g) S’aconsella no portar objectes de valor a la instal·lació, ja que la direcció no es responsabilitza
dels objectes perduts o oblidats.

4.4 PAUTES DE COMPORTAMENT SALUDABLES

a) És recomanable una revisió mèdica prèvia per al cas que es vulgui iniciar una activitat esportiva.
En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus d’incident que per motius de salut pugui patir, ja sigui per desconeixement d’una possible malaltia o per la realització d’un sobreesforç durant la pràctica esportiva.
b) El CEM Parc de la Ciutadella posa a disposició de les persones usuàries, durant tot el període d’obertura de les instal·lacions, personal tècnic que pot assessorar-les sobre la millor manera de fer activitat física i n’aconsella adreçar-s’hi.
c) És recomanable fer un escalfament adient abans de començar l’activitat física i en acabar-la, fer exercicis d’estirament i de relaxació per tornar a la calma, abans d’anar a la dutxa. En tot cas, serà responsabilitat exclusiva de la persona usuària qualsevol tipus de lesió provocada per una mala pràctica.
d) Durant les sessions, és recomanable hidratar-se bevent, sovint, petites quantitats d’aigua.
e) És recomanable no menjar des de dues hores abans de fer exercici.
f) A les sessions dirigides, cal seguir els consells del personal tècnic i consultar-li qualsevol dubte
que es pugui tenir.

4.5 ORDENACIÓ I PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS

a) El CEM Parc de la Ciutadella, farà públic, per a cada espai, el quadre d’horaris d’activitats programades d’acord amb el pla d’usos, i serà obligatori respectar-lo.
b) El CEM Parc de la Ciutadella, mitjançant la direcció del centre, es reserva el dret de modificar i/o anul·lar els horaris d’utilització de les instal·lacions quan les circumstàncies ho requereixin. Totes les activitats començaran i acabaran segons l’horari previst, i no es permetrà d’ampliar-lo si, per qualsevol incidència, l’activitat ha començat més tard.
c) L’accés a les sessions dirigides ha de ser a l’horari indicat. Transcorreguts 10 minuts des de l’inici de la sessió (o quan finalitzi l’escalfament), no s’hi permetrà l’accés. Excepte en les classes de ioga que no es podrà accedir després de l’hora d’inici de l’activitat.
d) No es permet, en cap cas, dur a terme cursets particulars ni assessorament tècnic a nivell particular a les instal·lacions esportives, exceptuant el servei d’entrenador personal de la instal·lació.

4.6 OBJECTES PERDUTS

a) El CEM Parc de la Ciutadella, no es responsabilitza dels objectes dipositats als armariets,
igualment tampoc es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a les instal·lacions.
b) Els objectes perduts que s’hagin pogut recollir, estaran a disposició de les persones usuàries
durant un mes. Transcorregut aquest termini, el/la responsable de la instal·lació els destruirà o
donarà a organitzacions no governamentals.
c) No es recolliran ni guardaran sabons, cremes corporals ni roba interior.

4.7 DISPONIBILITAT D’ARMARIETS

L’ús dels armariets és un servei que ofereix el CEM Parc de la Ciutadella perquè els usuaris de la instal·lació puguin guardar-hi els efectes personals mentre duen a terme l’activitat físicoesportiva. En cap cas és un servei de consigna. Hi ha dos tipus d’armariets al CEM Parc de la Ciutadella.
– Armariets puntuals – a disposició dels usuaris de forma temporal utilitzant un cadenat.
a) En finalitzar l’activitat o l’estada a la instal·lació, la persona usuària haurà de deixar l’armariet
lliure, buit i net
b) Cada dia, en acabar l’horari d’obertura de les instal·lacions, el personal responsable desallotjarà
els armariets que no estiguin lliures i els objectes que hi hagin passaran a tenir la condició d’objectes perduts. El CEM Parc de la Ciutadella no es farà càrrec de l’escandall trencat per alliberar l’armariet.
– Armariets de lloguer – són els que els abonats/des poden llogar per un període determinat de temps, previ pagament de la taxa corresponent, i són d’ús propi durant aquest període.
a) S’aconsella guardar la bossa, la roba i les sabates dins l’armariet. Per raons higièniques, les sabates s’han de guardar protegides amb una bossa de plàstic. Cal tractar el pany amb cura i s’ha d’utilitzar un cadenat propi (mides recomanades: arc de 30mm i diàmetre de 6mm).
b) Es recomana no deixar-hi objectes de valor, perquè CEM Parc de la Ciutadella no es farà responsable del contingut en cas de pèrdua o sostracció.
El CEM Parc de la Ciutadella es reserva el dret de comprovar el contingut de tots els armariets quan ho estimi convenient per motius de seguretat de les instal·lacions i de la resta de persones usuàries o quan es presumeixi, de manera fonamentada, la seva utilització indeguda.

4.8 PLAFONS INFORMATIUS I WEB DE CEM PARC DE LA CIUTADELLA

a) Els plafons informatius i el web són els espais destinats a la difusió i a la comunicació del funcionament del CEM Parc de la Ciutadella i de les activitats que s’hi fan.
b) Els responsables del CEM Parc de la Ciutadella gestionaran el contingut del web i els diferents plafons informatius i a aquest efecte determinarà els criteris d’us i l’assignació d’aquests, i podrà fer-hi qualsevol tipus de modificació d’acord amb les necessitats existents.
c) No es permet col·locar cap element de comunicació, difusió, cartell ni publicitat fora dels espais adients i assignats en cada plafó sense l’autorització dels responsables del CEM Parc de la Ciutadella

4.9 PROTECCIÓ DE LA IMATGE PRÒPIA

A efectes de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, de protecció civil de l’honor, de la intimitat i de la pròpia imatge, la gravació d’imatges (fotografies, pel·lícules…) de qualsevol tipus es tractaran de la següent manera:
a) El CEM Parc de la Ciutadella per tal de garantir els interessos dels usuaris estableix que no es podrà realitzar enregistrament d’imatges ni de so, en els espais esportius i complementaris tancats al públic, figura de l’espectador, com a norma general.
b) Davant de requeriments concrets d’enregistrament dins dels espais esportius tancats s’haurà de realitzar una sol·licitud per escrit que anirà acompanyada de l’autorització de la persona a ser enregistrada o del seu tutor/a. La sol·licitud recollirà la voluntat de no penjar ni publicar les imatges en cas que surtin altres persones que no hagin donat la seva voluntat expressa per a la filmació.
c) En el cas dels espais esportius oberts del CEM Parc de la Ciutadella fomentarà el caràcter informatiu de la norma i s’eximeix de la responsabilitat existent entre usuaris.
d) Respecte a les activitats de portes obertes realitzades a la instal·lació, informar als usuaris, ja que en aquest cas funcionarà com un espai obert.

5. NORMATIVA D’ESPAIS

La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:
• El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius.
• La presència de tècnics esportius/socorristes permanent en la sala de fitness i piscina.
• El servei d’assessorament i seguiment als abonats.
• Puntualitat i qualitat en l’inici de les activitats dirigides.

5.1 SALA DE FITNESS

El tècnic de sala limitarà o prohibirà la realització d’aquells exercicis que consideri inapropiats, perillosos o de realització dubtosa que incideixin en la pròpia seguretat de l’usuari o d’altres usuaris, o puguin deteriorar l’equipament o el material.
Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 22:30h i caps de setmana i festius de 8:00 a 19:3

NO ES PERMET:
a) Accedir a la sala de fitness a les persones menors de 16 anys. Les persones entre 16 i 18 anys només podran utilitzar les màquines cardiovasculars i sempre amb la supervisió del tècnic.
b) No fer cas dels consells dels tècnics ni de les normes de la sala.
c) Entrar motxilles o bosses a la sala.
d) Portar l’aigua o les begudes en recipients que no siguin hermètics i que es puguin trencar.
e) Monopolitzar les diferents estacions, ni guardar tanda.
f) Excedir del temps de treball marcat a les màquines cardiovasculars.
g) Utilitzar sabates de ciclo indoor.
h) Treure fora de cap de les sales el material.

ÉS OBLIGATORI:
i) Dur una tovallola per usar-la en les màquines o els matalassos. I, per motius d’higiene, eixugar la màquina quan s’hagi fet servir.
j) Portar roba i calçat esportiu adequat. No es considera que ho siguin: xancletes, les sabates amb plataforma, els banyadors o els pantalons texans. No es pot entrar amb el tors nu.
k) Cedir l’ús de l’aparell quan es fa una pausa de recuperació entre sèries.
l) Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, per tal de facilitar-ne l’ús a la resta de persones usuàries de la sala.

ES RECOMANA:
m) Ferunescalfamentgeneral,ambexercicisaeròbicaid’estiramentsdurant10-15minuts.
n) Consultar al personal tècnic de la sala per assessorar-se del treball adient en funció dels objectius
i de les necessitats de cadascú/na, o per aclarir qualsevol dubte relacionat amb la pràctica saludable i responsable d’exercici físic.

5.2 SALES D’ACTIVITATS DIRIGIDES

Horari: L’horari de les sales d’activitats dirigides va en funció de l’horari de les activitats que es
realitzin en cadascuna.

NO ES PERMET:
a) L’accés a les activitats a menors de 16 anys.
b) Accedir a la sala passats 5 minuts de l’inici de l’activitat o quan s’hagi arribat al màxim de
l’aforament. Cadascuna de les activitats té un nombre màxim de places en funció de les possibilitats d’aforament de la sala i de la qualitat docent. Cada centre esportiu determinarà els criteris d’accés en cas d’overbooking.
c) La utilització individual o col·lectiva sense la presència d’un tècnic (excepte en el cas de la utilització de la sala polivalent).

ÉS OBLIGATORI
d) Dur roba esportiva adequada per a fer les activitats dirigides. El tors ha d’estar cobert i les sabatilles no poden venir del carrer. Es desaconsellen les sabates amb plataforma o amb sola molt fina. Es recomana dur roba còmoda si l’activitat a fer així ho requereix. Està prohibit calçat amb sola que marqui.
e) Dur una tovallola de mà per a eixugar la suor o posar damunt de les màrfegues, en cas que se n’utilitzin.
f) Dur l’aigua o les begudes en recipients hermètics i irrompibles.
g) Tornar al seu lloc el material que s’hagi utilitzat.
h) Deixar qualsevol motxilla o bossa fora de la sala.
i) En el cas del ciclo indoor: netejar la suor de les bicicletes i del terra i afluixar els caragorls del
seient i del manillar quan hagi acabat l’activitat.

ES RECOMANA:
j) Seguir les indicacions del personal tècnic i informar-lo de qualsevol lesió, dolor, malaltia o dubte que puguem tenir en relació a l’activitat que fem
k) Assegurar-se que el nivell de dificultat de la sessió és adequat al nivell i condició física actual.
l) Fer les sessions fins al final, no obviar el treball d’estiraments i relaxació.
m) Hidratar-seduranteltempsdedicatalapràcticaesportiva.
n) En el cas del ciclo indoor: ajustar les bicicletes a la llargada de les nostres extremitats.

5.3 PISCINA INTERIOR

Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 i caps de setmana i festius de 8:00 a 19:30

NO ES PERMET:
a) L’accés a la piscina a menors de 15 anys que no estiguin acompanyats per un adult que se’n faci responsable, excepte si participen d’un curset. L’adult haurà d’estar en el mateix carril que el menor i vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 nens menors de sis anys o 4 nens d’entre 6 i 14 anys .
b) L’accés a menors de 2 mesos, per qüestions de salut.
c) Accedir o restar a l’espai de piscina vestit de carrer o amb calçat de carrer.
d) Utilitzar cap tipus de sabó o cremes a les dutxes de piscina i zona comuna d’aigües.
e) Realitzar cap activitat perillosa o jocs que comportin risc físic.
f) No està permesa la pràctica d’apnea lliure.
g) L’ús del material de piscina sense permís. És responsabilitat de l’usuari tornar al seu lloc el
material utilitzat.
h) Recolzar-se ni repenjar-se a les sureres.
i) L’ús d’ulleres o objectes de vidre fàcilment esmicolables.
j) Fumar o menjar a la zona de platja de piscina.
k) L’ús de flotadors recreatius i/o inflables.
l) Fer ús de la piscina a tota persona que presenti una ferida oberta i/o infecciosa.

ÉS OBLIGATORI:
m) Dursabatillesdegomanetes,casquetdebanyibanyador.Estàprohibitportarrobainteriorsota el banyador.
n) Dutxar-se abans d’entrar a la piscina.
o) Seguir la norma de sentit de natació dels carrils, nedant per la dreta del carril i deixant lliure el
costat esquerre.
p) Els usuaris de piscina hauran de respectar els espais destinats a les diferents activitats i els cartells indicatius de carril lent, mig o ràpid.
q) Qualsevol usuari de la piscina amb alguna disfunció, lesió, malaltia cardíaca o de tipus epilèptic, no hauria de venir sol, ho ha de comunicar al tècnic o socorrista abans d’introduir-se a l’aigua.
r) Els nadons han d’entrar a l’aigua amb bolquers especials.

ES RECOMANA:
s) No dur cap tipus de joies o bijuteria mentre es resti al recinte de la piscina. En cas de pèrdua o deteriorament, la instal·lació no se’n fa responsable de cap tipus d’objecte, a més de representar un risc de lesió pel propi usuari que les porta i per la resta.

5.4 HIDROMASSATGE

Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 i caps de setmana i festius de 8:00 a 19:30

NO ES PERMET:
a) L’accés a menors de 18 anys.
b) Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes.
c) L’accés a persones que pateixin malalties infeccioses o hemorràgies de qualsevol tipus.

ÉS OBLIGATORI:
d) Complir les indicacions i consells dels tècnics.
e) Dur casquet de bany i banyador.
f) Dutxar-se abans d’entrar a l’aigua.
g) Que els usuaris i usuàries que pateixin o hagin patit alguna malaltia cardíaca, respiratòria, de
caire epilèptic, infecciosa/contagiosa o d’altres característiques, consultin amb el seu metge abans de fer ús d’aquests serveis.

ES RECOMANA:
h) Utilitzar l’hidromassatge a totes les persones que pateixen reumatisme, refredats lleus, fatiga i estrès.
i) Estar-hi menys de 10 minuts, i en cap cas es poden superar els 20 minuts.
j) Descansar uns minuts fora de l’hidromassatge després de la seva utilització.
k) Consultar al/la socorrista de la piscina en cas de tenir qualsevol dubte.

ÉS CONTRAINDICAT
a) Per a persones amb hipertensió arterial greu o hipotensió.
b) Per a persones que pateixen diabetis.
c) Per a l’embaràs i per a persones amb varius.
d) En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai
hauria de consultar-ho amb el seu metge.

5.5 SAUNES I BANYS DE VAPOR

Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 i caps de setmana i festius de 8:00 a 19:30

NO ES PERMET:
a) Utilitzar cap tipus de sabó, gel o cremes a les saunes, bany de vapor i a la zona comuna de descans. També està prohibit l’ús de guants de crill o d’altres elements d’exfoliació, així com afaitar-se o depilar-se en aquestes zones.
b) Pujar al banc amb sabatilles.
c) Queda absolutament prohibit abocar aigua a la sauna seca i al bany de vapor.
d) L’accés als menors de 18 anys.
e) No està permès fumar ni menjar.
f) No està permès portar joies ni objectes metàl·lics per risc de cremades.
g) Per a persones amb problemes de varius, hipertensió arterial, problemes cardíacs, trastorns de
pressió, epilèpsia, hipertiroïdisme, diabetis, infeccions agudes, insuficiència renal, malaltia bronquial severa, edemes, estats anèmics, amb dermatitis o problemes de vasodilatació.

ÉS OBLIGATORI:
h) Complir les indicacions i consells dels tècnics.
i) Dur sabatilles de goma netes, banyador i tovallola per evitar el contacte directe amb els elements
de repòs.
j) Dutxar-se abans del seu ús.

ES RECOMANA:
k) Consultar al personal tècnic de la piscina en cas de tenir qualsevol dubte.
l) Hidratar-se durant els moments previs o immediatament després de gaudir de les saunes,
sempre i quan l’envàs no sigui de vidre i es faci un ús acurat dels envasos i embolcalls.
m) Estar-himenysde10minutsiencapcassuperarels20minuts.
n) Que davant de qualsevol signe o símptoma de trobar-se malament, avisar immediatament al
personal del centre.

ÉS CONTRAINDICAT
a) Per a l’embaràs o per persones que vulguin quedar-se en estat.
b) A dones amb la menstruació.
c) Entrar a la sauna amb molta gana o amb l’estómac molt ple.
d) Entrar amb un estat de molt esgotament.
e) Per a persones que hagin estat operades recentment.
f) En el cas de complir alguna de les condicions abans esmentades i es desitgi fer ús de l’espai
s’hauria de consultar a un metge.

5.6 PISCINA EXTERIOR

Horari: De dilluns a divendres de 10:00 a 20:00
Dissabtes, diumenges i festius de 10:00 a 19:30

NO ES PERMET:
a) L’accés a la piscina a menors de 15 anys que no estiguin acompanyats per un adult que se’n faci responsable. L’adult vetllarà pel seu bon comportament. Un adult pot accedir amb un màxim de 2 nens menors de sis anys o 4 nens d’entre 6 i 14 anys .
b) Fumar, menjar (excepte a la zona habilitada) ni portar envasos de vidre.
c) Accedir o sortir de la terrassa mullat.
d) Abocar-se al carrer, llençar-hi objectes o cridar a les persones que hi transiten.
e) Queda restringit l’ús de pilotes o altres materials que puguin destorbar la tranquil·litat de la resta
d’usuaris, exceptuant aquells casos en que hagi activitats programades.
f) L’ús de flotadors recreatius i/o inflables.

ÉS OBLIGATORI:
g) Dur una tovallola per usar-la en les gandules.
h) Tornar al seu lloc el material que s’hagi estat utilitzant, les gandules o les cadires.
i) Utilitzar xancles.
j) Canviar-se als vestidors.

ES RECOMANA:
k) Tenir en compte el tipus de pell i el temps màxim d’exposició recomanat en cada cas. Les exposicions molt llargues i repetides poden provocar un envelliment prematur de la pell i també augmenten el risc de desenvolupament d’un càncer de pell.
l) Informar de qualsevol anomalia que succeeixi en la instal·lació.
m) Utilitzaradequadamentlescremessolars.
n) Certs medicaments i alguns cosmètics augmenten la sensibilitat a les radiacions, consulteu al
vostre metge.

5.7 VESTIDORS

Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 23:00 i caps de setmana i festius de 8:00 a 20:00
La Direcció del centre garantirà a tots els usuaris:
• Servei de neteja i desinfecció diari
• Armariets per a dipositar roba i objectes personals
• Assecadors de cabell
• Dutxes, lavabos i vestuaris adaptats a persones amb mobilitat reduïda

NO ES PERMET:
a) Menjar ni fumar.
b) Introduir-hi objectes de vidre o de qualsevol altre material que pugui esclatar o trencar en
bocinets petits.
c) Estan prohibides pràctiques que afectin a la salubritat com depilar-se, afaitar-se, tenyir-se, fer-se
la manicura o pedicura, etc.
d) Rentar les sabatilles, banyador o qualsevol tipus de roba per motius d’higiene.

ÉS OBLIGATORI:
e) Vetllar pel seu bon manteniment i deixar-los en bones condicions per als usuaris posteriors.
f) Dutxar-se en el temps estrictament necessari i fer un consum responsable de l’aigua.
g) Fer ús de l’espai dins la zona de dutxes per assecar-se, així com també escórrer l’equip de bany.
h) No deixar envasos al terra de les dutxes, ni embolcalls, ni restes de sabó o qualsevol altre
objecte.
i) Deixar lliure l’armariet en abandonar la instal·lació. Cada nit es procedirà a buidar-los per netejar-
los. Els objectes que hi hagin passaran a Atenció al usuari, els propietaris tindran un mes per a
recollir-los.
j) Que els menors de 8 anys es canviïn amb el seu acompanyant i en el mateix vestidor.

ES RECORDA:

k) Es recomana fer servir sabatilles.
l) Un cop fet servir l’armariet, recordeu deixar la porta tancada a fi d’evitar accidents.
m) El CEM Parc de la Ciutadella no es fa responsable dels objectes dipositats als vestidors i armariets.

5.8 ESTÈTICA I SALUT

Els serveis d’estètica i salut no estan inclosos en la quota d’abonat (a excepció de la revisió
Horari: Hores a convenir mèdica inclosa a la inscripció).

ÉS OBLIGATORI:
a) Demanar hora amb antelació al Servei d’Atenció a l’Usuari.
b) Ser puntual i arribar a l’hora sol·licitada.
c) Avisar amb prou temps en cas de no poder assistir a l’hora reservada. La no assistència sense
previ avís comportarà per a properes reserves, la obligatorietat de pagar el servei per avançat. En cas de no assistir injustificadament a una visita concertada i abonada prèviament, no es retornarà cap import.
d) Els abonaments són personals i intransferibles. Queda prohibit l’ús per persones diferents al titulars.

ES RECOMANA:
e) Tenir cura de la higiene personal.
f) En les primeres visites en els Serveis de Salut, dur tots aquells informes mèdics, radiografies,
anàlisis de la lesió o molèstia que es considerin adients per donar un millor servei.

ES RECORDA:
g) Els abonaments tenen validesa per un temps limitat. Un cop caducats, no se’n podrà fer ús i no es tindrà dret a cap devolució.
h) El pagament del servei es farà en metàl·lic o targeta un cop finalitzat aquest, sempre i quan no s’estigui obligat a fer el pagament per avançat. En el cas dels abonaments, aquests s’hauran de fer efectius en el moment de realitzar el primer servei.

5.9 PAVELLÓ

Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 i caps de setmana i festius de 8:00 a 19:30
L’ús de l’espai del pavelló tindrà una normativa d’ús diferenciat en funció del tipus d’usuari que el faci servir.
Els usuaris tenen dret a:
• Reservar el pavelló per poder fer-ne ús.
• El correcte manteniment dels espais així com del material i aparells esportius.

A) ENTRENAMENTS I COMPETICIONS
Podran accedir tots aquells equips pertanyents a clubs o entitats que tinguin conveni d’ús en dies i horaris específics amb el CEM Parc de la Ciutadella.

NO ES PERMET:
a) Utilitzar altres armariets, gàbies, espais o panells informatius que els designats pel centre.
b) Fumar, menjar o portar begudes i menjar xiclets a l’interior de la pista i a les zones pròximes, així
com utilitzar substàncies abrasives, com alcohols, dissolvents, etc.
c) Que els acompanyants estiguin en la pista o en els passadissos durant el període que duri
l’activitat.
d) La utilització de l’aparell de megafonia sense el permís del centre.
e) La utilització del pavelló fora dels horaris determinats per a ells.

ÉS OBLIGATORI:
f) Realitzar la sessió preparatòria amb un responsable tècnic del propi club o entitat.
g) Per a poder realitzar la sessió preparatòria ha d’haver com a mínim el 50% de la plantilla de
l’equip.
h) El club o entitat usuari de la instal·lació ha de vetllar perquè les actuacions del públic assistent a
les competicions o entrenaments, així com la dels seus esportistes, segueixin el present reglament, i impedirà que es pugui ocasionar qualsevol desperfecte al paviment o la resta de l’equipament.
i) Portar calçat i roba adequada (esportiva) tant per als esportistes com per als tècnics.
j) Respectar les normes de funcionament intern.

ES RECORDA:
k) En cas de notar qualsevol molèstia, aturar l’activitat i comunicar-ho al tècnic.
l) La Direcció del centre podrà modificar el nombre i ordre de les sessions i els horaris d’aquestes,
quan ho consideri oportú per necessitats del servei.
m) Elpersonaldemantenimentdelcentreesfaràcàrrecdelapreparaciódelpavellóperla
realització de les activitats que figurin al quadrant. En aquestes activitats, s’utilitzarà el material
esportiu propi del centre.
n) En les activitats esportives organitzades per la instal·lació s’haurà de respectar les normes
particulars del joc i les bàsiques de comportament de joc net.

B) ABONATS
Els abonats majors de 16 anys podran fer-ne ús d’aquest espai de forma individual, sempre i quan no estigui ocupat.

NO ES PERMET:
a) Realitzar cap esport col·lectiu sense reservar pista.
b) Desplaçar les cistelles de bàsquet sense l’autorització del personal de la instal·lació.

ÉS OBLIGATORI:
c) Portar el propi material esportiu.
d) Utilitzar roba esportiva i calçat esportiu amb sola neta.

5.10 GRADES

Horari: De dilluns a divendres de 7:00 a 22:30 i caps de setmana i festius de 8:00 a 19:30
Els espectadors i espectadores, així com els/les acompanyants només podran accedir als espais assignats. El CEM Parc de la Ciutadella no es responsabilitza dels objectes perduts o oblidats a la instal·lació. Els objectes extraviats es mantindran a la instal·lació durant un període d’un mes, passat aquest termini seran lliurats a entitats o organitzacions benèfiques.

NO ES PERMET:
a) Fumar en les instal·lacions.
b) Menjar a les grades, incloses tot tipus de llaminadures o fruits secs.
c) Entrar-hi ampolles de vidre.
d) Entrar-hi amb banyador o anar amb el tors nu.
e) L’entrada de vehicles, patins, monopatins, bicicletes i animals.
f) Fer ús de les escales o llocs de pas com a seients.
g) Romandre en les zones de pas.
h) Fer escalfaments, córrer o jugar amb pilotes ja que l’espai de grades no és una zona adaptada
per aquestes funcions.

ÉS OBLIGATORI:
i) Respectar i complir les indicacions i consells del personal de les instal·lacions.
j) Tenir un comportament cívic i respectuós cap al personal de la instal·lació, els jugadors/es i la
resta de públic.
k) Que les begudes utilitzades estiguin en envasos de plàstic, hermètics i irrompibles.

COMPORTAMENT:
l) En els entrenaments:
• No es podrà cridar a les persones que estiguin realitzant alguna activitat, el to de veu en
aquest espai haurà de ser el normal d’una conversa per tal de no molestar als nois/es
que realitzen les activitats. m) Durantelspartits:
• Respectar l’equip/jugador contrari
• Animar el teu equip/jugador
• Ser bon amfitrió
• Respectar les decisions de l’àrbitre
• Amb els infants, recordar de fomentar la participació, l’esforç, etc., envers la victòria, la
derrota…

6. INCOMPLIMENT DE LA NORMATIVA I SANCIONS

No ajustar-se a les condicions d’ús que marca aquesta normativa constitueix incompliment. Els incompliments es qualificaran en lleus, greus i molt greus.

6.1 INCOMPLIMENTS LLEUS

a) No ajustar-se a les condicions recollides en la normativa relatives al bon ús de les instal·lacions,
mobiliari, etc., quan no comportin danys a aquests, que no representin maltracte, ni faltin al
respecte de les persones, ni suplantació d’altres persones.
b) No complir el pla d’usos i/o horari de funcionament de les instal·lacions.
c) No seguir les instruccions i indicacions del personal de servei en relació amb l’ús correcte de les
instal·lacions i el funcionament de les activitats.
d) No ajustar-se a les condicions establertes com a obligatòries en la normativa específica d’ús dels
diferents espais esportius i elements de les instal·lacions.
e) La resta de les condicions d’ús contingudes en la present normativa i que no estiguin tipificades
com a incompliments greus o molt greus.
f) La reincidència de tres faltes lleus durant un any, comportarà una falta greu.

6.2 INCOMPLIMENTS GREUS

a) No ajustar-se a les condicions recollides en la normativa relatives als espais esportius, al bon ús de les instal·lacions, mobiliari, etc., quan comportin danys a aquests.
b) Comportament incívic a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei a les instal·lacions.
c) Negar-se a abandonar la instal·lació, quan ho requereixi el personal, per no haver-se ajustat a la
normativa i en cas d’emergència i/o simulacre.
d) Utilitzar la instal·lació de manera individual, per a finalitats diferents d’aquelles per ales quals s’ha
concedit l’autorització.
e) No ajustar-se al pla d’usos i/o horari de funcionament de les instal·lacions quan comporti
afectació a la resta d’usuaris o al servei.
f) Utilitzar les instal·lacions per part d’un col·lectiu amb persones diferents i/o activitats diferents de
les que consten en la relació que en tenen els responsables del centre.
g) Accedir a les instal·lacions sense autorització a amb l’acreditació d’una altra persona.
h) No ajustar-se a la normativa d’accés de menors d’edat a les instal·lacions. (Responsabilitat a
pares i/o tutors legals) Serveis Jurídics IBE
i) Els incompliments que causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o
pertorbin greument la marxa dels serveis i que no es trobin qualificades de molt greus.
j) La reincidència en incompliments lleus es considerarà també incompliment greu.
k) La reincidència de tres faltes greus durant un any, comportarà una falta molt greu.

6.3 INCOMPLIMENTS MOLT GREUS

a) Proferir insults, amenaces i/o agressions a la resta d’usuaris i/o al personal que presta servei en
les instal·lacions.
b) Utilitzar la instal·lació per a activitats col·lectives diferents d’aquelles per a les quals s’ha concedit
l’autorització.
c) Utilitzar les instal·lacions esportives per a finalitats diferents a les esportives, sense l’autorització
corresponent.
d) Dur a terme activitats prohibides en aquesta normativa quan aquestes siguin susceptibles de
generar un rendiment econòmic.
e) Els incompliments quan causin danys greus a les instal·lacions, perjudicis greus a altres usuaris o
pertorbin greument la marxa dels serveis.
f) La reincidència en incompliments greus es considerarà incompliment molt greu.

6.4 MESURES A APLICAR PER INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS D’ÚS, COMPETÈNCIA EN L’APLICACIÓ I PRESCRIPCIÓ DE LES MATEIXES.

1- No ajustar-se a les condicions d’ús del CEM Parc de la Ciutadella per part de l’usuari comportarà l’adopció de les mesures següents:
a) Incompliments lleus: comunicació per escrit i possible expulsió temporal de les instal·lacions per un període d’un dia a un mes.
b) Incompliments greus: comunicació per escrit i possible suspensió del dret a entrada a les instal·lacions per un període d’un mes fins a un any.
c) Incompliments molt greus: possible suspensió de la condició d’usuari, per un període d’un any fins a cinc anys així com rescabalar els danys econòmics que generi a la instal·lació.

2- L’expulsió de les instal·lacions, o qualsevol altra mesura encaminada a garantir la seguretat i l’ordre en el servei, podrà ser acordada per qualsevol dels responsables dels centre o per qualsevol treballador de les instal·lacions en cas d’absència d’aquests, sens perjudici de poder proposar al director del centre l’adopció de les altres mesures previstes en aquest article. L’expulsió de les instal·lacions tindrà caràcter immediat i la seva durada afectarà a la resta de la jornada en què es produeix el fet que motiva l’aplicació d’aquesta mesura.

3- La suspensió del dret a l’entrada de les instal·lacions podrà ser acordada pel Director, en primera instància, en cas de no ajustar-se a les condicions d’ús previstes als apartats b) i c) de l’article 1, i posteriorment pel Consell d’Equipament, en segona instància.

4- El Director del centre resoldrà imposar alguna de les mesures abans esmentades, vist l’informe previ dels treballadors i coordinador de l’àrea. La persona afectada tindrà la possibilitat d’al·legar els arguments que consideri adequats i d’aportar elements de prova en la seva defensa en l’audiència prèvia que se li faci, sens perjudici d’altres actuacions i diligències que cregui oportunes. Contra la resolució del director del centre es podrà interposar recurs ordinari davant del gerent del CEM Parc de la Ciutadella.

5- La durada de la mesura aplicable es determinarà, d’acord amb el principi de proporcionalitat, atenent la intencionalitat en l’actuació de l’interessat, la naturalesa dels perjudicis ocasionats, la reiteració i la reincidència.

6- El Director del centre podrà arbitrar les mesures cautelars necessàries per garantir el compliment de les condicions d’ús de la instal·lació, sens perjudici de la competència dels coordinadors i, en tot cas, hauran de ser confirmades per aquest.

7- Les mesures que es preveuen en aquest article s’aplicaran sens perjudici de les accions disciplinàries, civils o penals que corresponguin segons la legislació vigent.

8- L’Ajuntament de Barcelona i la junta del CEM Parc de la Ciutadella serà informada de les sancions que s’imposin als possibles infractors de la normativa d’utilització.

6.5 RESPONSABILITATS

Seran responsables directes de les infraccions a aquesta normativa:
a) Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels supòsits que siguin menors d’edat o que concorri en ells alguna causa legal d’inimputabilitat. En aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Les entitats o persones responsables de l’usuari, quan l’infractor realitzi l’activitat formant part d’un col·lectiu, seran, també responsables de les infraccions que aquella persona realitzi.
c) Les persones titulars d’autoritzacions o llicències, quan amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquesta normativa.
La declaració de responsabilitat per infracció i l’aplicació de la mesura corresponent no evitaran, en cap cas, l’obligació d’indemnitzar els danys i perjudicis causats.

6.6 GARANTIES I TERMINIS

a) No podran imposar-se sancions sense la instrucció prèvia d’un expedient.
b) La Comissió Tècnica de Gestió de l’equipament és l’òrgan competent per iniciar l’expedient d’ofici
o a instància de qualsevol part; a aquest efecte escoltarà i redactarà un informe en el qual es
detallarà el supòsit del fet i la resolució de l’expedient, en un termini màxim de 10 dies.
c) Excepcionalment i quan siguin necessàries per garantir el normal desenvolupament de les
activitats o en el supòsit que se’n pugui deduir perjudicis greus, com a mesura cautelar, en iniciar-se un expedient sancionador o en qualsevol moment de la instrucció, la Comissió Tècnica de Gestió pot acordar la suspensió de l’assistència els entrenaments o partits o l’accés a les instal·lacions per un període no superior al de la resolució de l’expedient.
d) La Comissió Tècnica de Gestió iniciarà les actuacions que estimi pertinents per tal d’elaborar el plec de càrrecs o bé la proposta de sobreseïment i, amb l’audiència prèvia dels inculpats i, en el seu cas, de pares o representants legals i del seu entrenador sempre que aquests siguin menors d’edat, els quals podran presentar les al·legacions, justificacions i proves que estimin pertinents.
e) La resolució de l’expedient haurà de produir-se en el termini màxim d’un mes des de la data del seu inici. A no ser que les causes justificades determinades per la complexitat de la instrucció així ho requereixin. En posterioritat serà ratificat per la Comissió de Seguiment/Equipament.
f) La notificació de les resolucions als interessats es faran per escrit en mà o mitjançant correu certificat o correu electrònic.
g) Contra aquesta resolució, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini de quinze dies davant el mateix òrgan que l’ha dictat o, directament, recurs d’alçada, que exhaureix la via administrativa, davant la Regidoria competent. Amb l’advertiment que contra la resolució d’aquest darrer recurs només resta presentar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciós Administratius en el termini de dos mesos, ambdós a comptar del de l’endemà de la recepció de la seva notificació.

SANCIONS MOLT GREUS – NO INGRÉS A LA RESTA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DE LA CIUTAT

abona't